VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – OSLAVY

 1. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), společností Chaberská Pergola s.r.o., IČO: 10854274, se sídlem Dvorní 1211/1a, Dolní Chabry, 184 00 Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 349583/MSPH (dále jen Provozovatel“)
 1. Kontaktní údaje Provozovatele:

Adresa: Chaberská Pergola s.r.o. Dvorní 1211/1a, Dolní Chabry, 184 00 Praha

E-mail: info@chaberskapergola.cz

Web: www.chaberskapergola.cz/narozeninovebalicky/

Telefon: +420 774 251 551

 1. Provozovatel umožňuje pořádat Chaberské Pergole narozeninové oslavy. Zájemce o konání narozeninové oslavy (dále jen „Zájemce“) si může narozeninovou oslavu objednat prostřednictvím webového formuláře umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.chaberskapergola.cz/narozeninovebalicky/
 1. Objednávka a uzavření smlouvy o zajištění oslavy

 1. Zájemce provádí objednávku narozeninové oslavy prostřednictvím odeslání vyplněného webového formuláře umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.chaberskapergola.cz/narozeninovebalicky/. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Zájemce o tom, že se s těmito VOP seznámil a rovněž souhlasí s podmínkami zpracování osobních údajů.
 2. Pro úspěšné objednání narozeninové oslavy musí Zájemce nejdříve rezervovat termín a čas konání oslavy a zvolit počet účastníků oslavy. Zájemce si rovněž může k základnímu balíčku oslavy vybrat další služby a produkty, které jsou vždy aktuálně nabízené na internetových stránkách Provozovatele, jako je např. občerstvení, dekorace apod.
 3. Zájemce je povinen uvádět v objednávce pouze pravdivé údaje a je povinen zkontrolovat před odesláním objednávky veškeré uvedené údaje.
 4. Cena je sestavena tak, aby Zájemce ještě před odesláním objednávky přesně věděl, z čeho se tato skládá, když je vytvořena na základě kalkulace ve formuláři.
 5. Bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zašle Provozovatel Zájemci závazné potvrzení o obdržení objednávky spolu s fakturou, a to na e-mailovou adresu, kterou Zájemce při objednání oslavy zadal do formuláře.
 1. Objednávka oslavy je pro Zájemce závazná v momentě, kdy Zájemce obdrží potvrzení objednávky od Provozovatele.
 2. Pro Provozovatele je objednávka oslavy závazná okamžikem připsání příslušné částky dle platebních podmínek na účet Provozovatele. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva o zajištění oslavy.
 3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Provozovatel splnit, je oprávněn zaslat Zájemci na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o zajištění oslavy, pro uzavření smlouvy pak platí čl. II. odst. 7.VOP.
 4. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Provozovatele při uvedení ceny oslavy či jakékoliv jednotlivé položky na internetových stránkách nebo v průběhu objednávání, není Provozovatel povinen poskytnout Zájemci oslavu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Zájemci bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto VOP. Provozovatel informuje Zájemce o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Zájemci na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o zajištění oslavy a smlouva o zajištění oslavy je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Zájemce na e-mailovou adresu Provozovatele.

 1. Podmínky konání oslavy

 1. Část prostor v Chaberské Pergole bude uzpůsobena, a to včetně adekvátního posezení, a vymezena jako místo pro oslavu a zarezervována po dobu 3 hodin.
 2. Občerstvení není možné přinést vlastní. Výjimku tvoří narozeninový dort, který je možné přinést vlastní a jídlo určené pro speciální výživové požadavky, toto je pak možné po dohodě podávat v rámci akce.
 3. Základní balíček oslavy zahrnuje pronájem prostor, garantované místo na sezení, narozeninovou výzdobu, základní občerstvení dle specifikace v narozeninovém balíčku. K základnímu balíčku si lze přiobjednat extra občerstvení, dekorace a případně další služby a produkty, dle aktuální nabídky uvedené v objednávkovém formuláři.
 4. Každou skupinu účastníků oslavy je povinna doprovázet alespoň jedna zletilá osoba, která bude přítomna po celou dobu konání dané oslavy a odpovídá tak plně za chování nezletilých účastníků oslavy.
 5. Oslavu lze uspořádat nejdříve za 3 kalendářní dny od potvrzení rezervace Provozovatelem, pokud nebude s Provozovatelem individuálně dohodnuto jinak.
 6. Minimální počet účastníků pro uspořádání oslavy je 6 osob. V případě, kdy nebude naplněn minimální počet účastníků oslavy, lze oslavu uspořádat, pokud bude Zájemcem uhrazena příslušná částka alespoň za tento minimální počet účastníků oslavy.
 1. Platební podmínky

 1. Zájemce je povinen platbu ceny za konání oslavy provést do 2 pracovních dnů ode dne obdržení e-mailu od Provozovatele s potvrzením objednávky a s platebními podmínkami, a to bezhotovostně platební kartou prostřednictvím vygenerovaného odkazu platební brány, který bude Zájemci zaslán na jím uvedenou emailovou adresu.
 2. V případě bezhotovostního převodu je Zájemce povinen uhradit cenu oslavy společně s uvedením variabilního symbolu platby, uvedeným v e-mailu Provozovatele s platebními podmínkami.
 3. Provozovatel po úhradě ceny za konání oslavy vystaví Zájemci daňový doklad – účtenku. Daňový doklad je Provozovatelem doručen na e-mail Zájemce.
 1. Podmínky odstoupení

 1. Zájemce, který uzavřel smlouvu o zajištění oslavy mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od smlouvy o zajištění oslavy ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku odstoupit, a to do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o zajištění oslavy. V případě, že Zájemce odstoupí od smlouvy o zajištění oslavy 24 a méně hodin před objednaným začátkem termínu konání oslavy, má Provozovatel nárok na storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednaného občerstvení.
 1. Odstoupení od smlouvy o zajištění oslavy ze strany Zájemce musí být zasláno elektronicky na adresu info@chaberskapergola.cz
 2. Z e-mailové adresy, ze které byla provedena závazná objednávka oslavy. Z textu e-mailu o odstoupení od smlouvy o zajištění oslavy musí být zřejmé, o kterou oslavu se jedná, zejm. datum a čas oslavy a jméno Zájemce. Odstoupení od smlouvy o zajištění oslavy nabývá účinnost okamžikem jeho doručení Provozovateli.
 3. Provozovatel je oprávněn od smlouvy o zajištění oslavy odstoupit v případě, že by v konání oslavy bránily objektivní provozní nebo technické důvody v Chaberské Pergole, jako např. havárie, zdravotní rizika pro účastníky oslavy apod.
 4. V případě odstoupení od smlouvy o zajištění oslavy v souladu s odst. 1. a 3. tohoto článku těchto VOP, je Provozovatel povinen vrátit Zájemci ve lhůtě 30 dní ode dne doručení odstoupení veškeré platby, které od Zájemce obdržel v souvislosti se závaznou objednávkou oslavy, přičemž v případě odstoupení dle odst. 1. tohoto článku bude vrácená platba snížena o příslušný storno poplatek. Platby Provozovatel zašle Zájemci na bankovní účet, ze kterého byla platba na závaznou objednávku oslavy provedena, pokud Zájemce pro tuto potřebu Provozovateli písemně nesdělí v e-mailu o odstoupení od smlouvy o zajištění oslavy jiné číslo účtu.

 1. Další podmínky

 1. V případě, že Provozovatel nebude moci z důvodů, které neleží na jeho straně, poskytnout část služeb objednaných příslušnou závaznou objednávkou oslavy, bude cena oslavy adekvátně snížena o tuto neposkytnutou službu.
 2. Všichni účastníci oslavy jsou povinni řídit se návštěvního řádu Chaberské Pergoly, který je umístěn v areálu. 
 3. Veškeré občerstvení objednané za účelem oslavy u Provozovatele, případně nápoje zakoupené v místech k tomu určených v prostorách Muzea, bude Zájemci umožněno odnést z prostor Muzea, avšak za následujících podmínek, které bere Zájemce na vědomí a zavazuje se jimi řídit:
 4. veškerá jídla a nápoje, případně další produkty, jsou určeny k okamžité spotřebě v místě určeném k jejich konzumování;
 5. zabalení odnášeného občerstvení provede Zájemce sám, na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí, přičemž vhodné obaly k zabalení příslušného občerstvení budou Zájemci na jeho vyžádání poskytnuty personálem Chaberské Pergoly.
 6. v okamžiku zakoupení občerstvení a následného balení odnášeného občerstvení již bylo jídlo mimo jakoukoliv kontrolu Provozovatele, a proto Provozovatel nijak neodpovídá za jakékoliv následné znehodnocení občerstvení, zejména znehodnocení občerstvení v důsledku porušení teplotního řetězce, a/nebo kontaminace občerstvení z okolního prostředí, a/nebo nevhodného transportu, uchovávání a/nebo uložení;
 7. za jakékoliv případné problémy vzniklé v důsledku konzumace odneseného občerstvení nenese Provozovatel odpovědnost.
 1. Ochrana osobních údajů

 1. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami Zájemce souhlasí s tím, že údaje o jeho osobě, resp. údaje o jiných fyzických osobách, které od něj Provozovatel získal, příp. získá, v souvislosti se sjednáním, uzavřením a správou závazné objednávky a uzavřením smlouvy o zajištění oslavy, uchová ve své evidenci po dobu, po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmů Provozovatele i a účelné pro budoucí nabízení služeb Provozovatele a jejích obchodních partnerů, resp. po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy, a že tyto údaje bude Provozovatel využívat pro zajišťování svých obchodních potřeb, zejména pro účely spravování závazné objednávky, přičemž uvedené služby mohou jménem Provozovatele zajišťovat rovněž třetí osoby.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na internetových stránkách www.chaberskapergola.cz
 1. Reklamace a mimosoudní řešení sporů

1. Zájemce má právo na řádné poskytnutí veškerých služeb v souladu se smlouvou o zajištění oslavy. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká Zájemci u uplatnit své právo z odpovědnosti Provozovatele za takovou vadu (dále jen „Reklamace“). Reklamaci je možné uplatnit písemnou formou na e-mailové adrese info@chaberskapergola.cz a to, bezodkladně po zjištění vady. Pokud by Zájemce nebyl spokojen s vyřízením Reklamace ze strany Provozovatele, tedy nepodařilo by se urovnat případný spor mezi Zájemcem a Provozovatelem, Zájemce má právo se obrátit na subjekty mimosoudního řešení sporů.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zájemcem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou o zajištění oslavy obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 1. Znění těchto VOP může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 2. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 20.2.2024

Chaberská Pergola s.r.o.